Press "Enter" to skip to content

Eispraxis: Έρχεται το νέο υπερόπλο της ΑΑΔΕ

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου
[email protected] 

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα του νέου πληροφοριακού συστήματος Eispraxis, το οποίο θα «σκανάρει» το οικονομικό προφίλ κάθε οφειλέτη και θα επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των χρεών και την άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Η πλήρης ενεργοποίηση του νέου υπερόπλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, από τον Απρίλιο που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περίπου 1.100 ελεγκτές να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία των φορολογουμένων με τις οφειλές που έχουν στην εφορία αλλά και τις δυνατότητες είσπραξης που θα υπάρχουν από τα εισοδήματα που διαθέτουν.

Θα πρέπει άλλωστε να αναφερθεί ότι με το Eispraxis ο ελεγκτικός μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία για κάθε οφειλέτη από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis, καθώς και από τρίτους (κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ), ακόμη όμως και από τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό, και με στόχο την πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση του Eispraxis, ο υπουργός Επικρατείας με χθεσινή απόφασή του (υπ’ αριθμ. 33365/ΕΞ/4.8.2022) έδωσε εντολή σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου όπως παρέχουν στην ΑΑΔΕ, κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος του διοικητή της, όλα τα στοιχεία και δεδομένα που τηρούν και είναι αναγκαία στον φοροελεγκτικό μηχανισμό για να σκιαγραφήσει το οικονομικό προφίλ των οφειλετών, ώστε να καταστεί ευκολότερη η είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσίου.

Ειδικότερα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα εξής: α) Διαδικτυακή υπηρεσία «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών με τις ακόλουθες μεθόδους:
 Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.  Λήψη πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.
 Λήψη εγγυτέρων συγγενών με προσωπικά στοιχεία.
 Αναζήτηση οικογενειακών μερίδων πολίτη και γονέων.
 Λήψη γραμμογραφημένων εγγραφών της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας.

β) Διαδικτυακή υπηρεσία «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών με τις ακόλουθες μεθόδους:
 Με βάση έναν συγκεκριμένο ΑΦΜ.
 Με βάση έναν συγκεκριμένο ΑΜΚΑ.
 Αναζήτηση με προσωπικά στοιχεία.
 Αναζήτηση με προσωπικά στοιχεία και ημερομηνία θανάτου.

γ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης» του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» που διαχειρίζεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τις ακόλουθες μεθόδους:
 Αναζήτηση με βάση ΑΦΜ.
 Στοιχεία εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με βάση τον ΑΦΜ του εργαζόμενου.
δ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση» από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» που διαχειρίζεται το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη μέθοδο αναζήτησης βάσει ΑΦΜ του εργαζομένου.
ε) Διαδικτυακή υπηρεσία «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» από το πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ.
στ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης» από το πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ με τη μέθοδο «Μέλη του Δ.Σ. ενός Νομικού Προσώπου».
ζ) Διαδικτυακή υπηρεσία «Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ» από το πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ με τις ακόλουθες μεθόδους:  Έλεγχος ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου ΓΕΜΗ.  Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ. η) Διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ» από το πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ με τις ακόλουθες μεθόδους:  Λήψη στοιχείων εταιρειών με μέρος της επωνυμίας τους.  Λήψη στοιχείων εταιρειών με βάση την ημερομηνία σύστασης.

Το επόμενο βήμα θα είναι όπως για κάθε οφειλή δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για όλες τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ενώ ταυτόχρονα θα «παρακολουθούνται» όλοι όσοι εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση οφειλής, όπως οφειλέτες, συνυπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι εκπρόσωποι (με αποτύπωση της περιόδου εκπροσώπησης), συσχετιζόμενες επιχειρήσεις (όμιλοι, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις). Βασικός στόχος φυσικά είναι ο περιορισμός στη διακίνηση «μαύρου» χρήματος και η αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω του περιορισμού της φοροδιαφυγής, ειδικά από την «πηγή» του ΦΠΑ από την οποία η Ελλάδα χάνει κάθε χρόνο περίπου 5,3 δισ. ευρώ. Αυτό εξάλλου θα μπορεί να επιτευχθεί αφού η ΑΑΔΕ θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες πληρωμής των φορολογουμένων, ώστε να προχωρούν ταχύτερα και πιο στοχευμένα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε όσους δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους.

Επισημαίνεται ότι οι σημαντικότερες, μεταξύ άλλων, λειτουργίες του εν λόγω έργου είναι:
 άμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ε.Ε. και πληροφορίες από τρίτους (όπως κτηματολόγιο Α.Ε., ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.)
 αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού και συστήματος ρυθμίσεων
 άμεση αυτοματοποίηση διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών. Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης
 εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών
 εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών
 εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
 εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης
 εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

Δηλαδή ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο θα ενημερώνει τους φορολογούμενους για τις βεβαιωμένες οφειλές τους αλλά και για την τήρηση των ρυθμίσεών τους. [

Πηγή: naftemporiki.gr

More from ΦορολογίαMore posts in Φορολογία »

Be First to Comment

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: