Press "Enter" to skip to content

Εξωσωματική γονιμοποίηση μέχρι τα 54 έτη προβλέπει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε προς διαβούλευση

Παιδί ακόμα και στην ηλικία των 54 ετών θα μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα από εδώ και στο εξής το επιθυμεί σύμφωνα με όσα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή» που τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση.

Με βάση το άρθρο 2 του νομοσχεδίου δίνεται μάλιστα η δυνατότητα του δότη ή της δότριας να αποφασίζει ο ίδιος ή η ίδια για την ανωνυμία του ή της. Με το το νέο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του πλαισίου για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και η διαμόρφωση ενός δικαιικού πλαισίου ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις. Το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και να διασφαλίσει τα δικαιώματα της γυναίκας. Μεταξύ άλλων, επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση ωαρίων όχι μόνο για ιατρικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους, δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να διατηρήσουν τα ωάρια τους και να κάνουν χρήση αυτών όποτε το επιθυμήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρόνια της πανδημίας το όριο ηλικίας για εξωσωματική γονιμοποίηση αυξήθηκε προσωρινά στα 52 έτη, ωστόσο με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τη διεθνή βιβλιογραφία θεωρείται ασφαλές για μια γυναίκα να κάνει παιδί και στα 54 χρόνια. Παράλληλα, καταργείται η απαιτούμενη συναίνεση του συζύγου για την κρυοσυντήρηση ωαρίων από τη γυναίκα που το επιθυμεί και επιτρέπεται στη διαζευγμένη γυναίκα να κάνει χρήση των κρυοσυντηρημένων ωαρίων της χωρίς τη συναίνεση του συζύγου/ συντρόφου, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα, με τη χώρα μας να έχει σε εφαρμογή ένα αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο που στερούσε ελευθερίες από τις γυναίκες.

Επίσης, με τη νέα ρύθμιση παρέχονται και ορισμένες «δικλείδες ασφαλείες» καθώς αυτή απαγορεύει οποιαδήποτε ανταλλάγματα προς τον δότη.

Ειδικότερα όπως αναφέρει συγκεκριμένα το άρθρο 1456:

«Κάθε ιατρική πράξη που αποβλέπει στην υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής, σύμφωνα με τους όρους του προηγούμενου άρθρου, διενεργείται με την έγγραφη συναίνεση των προσώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο. Αν η υποβοήθηση αφορά άγαμη γυναίκα, η συναίνεση αυτής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης, του άνδρα με τον οποίο συζεί παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Ειδικά η κρυοσυντήρηση γεννητικού υλικού – γαμετών πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του προσώπου που το καταθέτει. Αν πρόκειται για ζεύγος, δεν απαιτείται η συναίνεση του ή της συζύγου ή συντρόφου, παρά μόνο επίσημη ενημέρωση του ή της συζύγου ή συντρόφου από τη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ή την Τράπεζα Κρυοσυντήρησης.

Με το ίδιο έγγραφο, τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν για την τύχη του κρυοσυντηρημένου γεννητικού υλικού, των ζυγωτών και των γονιμοποιημένων ωαρίων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1459.
Η συναίνεση ανακαλείται με τον ίδιο τύπο μέχρι τη μεταφορά των γαμετών ή των γονιμοποιημένων ωαρίων στο γυναικείο σώμα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1457, η συναίνεση θεωρείται ότι ανακλήθηκε, αν ένα από τα πρόσωπα που είχαν συναινέσει πέθανε πριν από τη μεταφορά.».

Επίσης, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση σχετικά με τη διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων ισχύουν τα εξής σύμφωνα με το άρθρο 5 ( τροποποίηση της παρ. 1, 5 και 6 άρθρου 8 ν. 3305/2005) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στην παρ. 1 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται η διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων με οποιοδήποτε αντάλλαγμα προς τον δότη. Η απαγόρευση διάθεσης με αντάλλαγμα γεννητικού υλικού δεν αφορά τις νόμιμες διαδικασίες που αναφέρονται στη δωρεά, προμήθεια, έλεγχο, επεξεργασία, συντήρηση, αποθήκευση, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, για τις οποίες οι Μονάδες Ι.Υ.Α. ή Τράπεζες Κρυοσυντήρησης έχουν λάβει ειδική άδεια από την Aρχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού δότη ή δότριας από Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο.».

β) Στην παρ. 5 τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο, ώστε τα ποσά των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λήψη και κρυοσυντήρηση των γαμετών να καταβάλλονται στους δότες όχι από τους λήπτες αλλά από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, και ως εκ τούτου η λήψη και κρυοσυντήρηση γαμετών να μην εξαρτάται από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Δεν συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λήψη και την κρυοσυντήρηση των γαμετών.

Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται:

α. οι ιατρικές, εργαστηριακές, φαρμακευτικές και νοσηλευτικές δαπάνες πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών,
β. τα έξοδα της μετακίνησης και διαμονής του δότη,
γ. κάθε θετική ζημία του δότη εξαιτίας αποχής από την εργασία του, καθώς και οι αμοιβές για εξαρτημένη εργασία που ο υποψήφιος δότης στερήθηκε εξαιτίας της απουσίας του για την προετοιμασία και πραγματοποίηση της λήψης των γαμετών, καθώς και αποζημίωση για τη βιολογική καταπόνησή του. Το ύψος των καλυπτόμενων δαπανών και της αποζημιώσεως καθορίζεται με απόφαση της Αρχής.

Η καταβολή των παραπάνω δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές, καθώς και των αποζημιώσεων γίνεται προς τους δότες από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, επί τη βάσει αντίστοιχων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση. Οι ως άνω αποδείξεις (παραστατικά) παραμένουν υποχρεωτικά στο αρχείο των ιατρών ή των Μονάδων Ι.Υ.Α. ή Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση.».

γ) Στην παρ. 6 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν τον τρίτο δότη σύμφωνα με το άρθρο 1460 παράγραφος 1 εδ. β΄ Α.Κ., φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα και σε κωδικοποιημένη μορφή στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης και στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών του άρθρου 20 παράγραφος 2γ. Πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα του τρίτου δότη δύνανται κατ’ επιλογή του να είναι ανώνυμες ή μη ή να γνωστοποιούνται στο τέκνο μετά από την ενηλικίωσή του, αν το τελευταίο το αιτηθεί.»

Η νομοσχέδιο ολόκληρο ΕΔΩ

Περισσότερα εδώ…

Be First to Comment

    Leave a Reply

    %d bloggers like this: